Pramukh Swami Maharaj in Gandhinagar

 

 

Photos and videos of Pramukh Swami Maharaj's vicharan in Gandhinagar.
February 2010 

 

 
 
3 to 6 February 2010   15 to 17 February 2010
     
7 February 2010   18 to 20 February 2010
     
8 February 2010   21 February 2010
     
9 to 11 February 2010   22 to 24 February 2010
     
12 & 13 February 2010   25 February 2010
     
14 February 2010