Prarthana Sabha
BAPS Swaminarayan Mandir, Ahmedabad
Sunday, 7 February 2010

 

 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
Next