Swamishri's Blessings
BAPS Swaminarayan Mandir, Sarangpur
Tuesday, 30 March 2010

 

 
   
Pt-1
Pt-2