Swamishri's Blessings
BAPS Swaminarayan Mandir, Gandhinagar
Sunday, 11 April 2010

 

 
   
Pt-1
Pt-2