Bal Karyakar Shibirs
Theme:
'Thaiye Swami Jeva’
17 December 2010 to 9 January 2011