Karyakar Shibirs
Theme:
Pratigna
15 December 2010 to 17 January 2011