Yagna: 1 - 2 - Nagar Yatra
Visit - Murti-Pratishtha: 1 - 2
Pratishtha Assembly

 

     
 
 

Nagaryatra

Murti-Pratishtha

Murti-Pratishtha Blessings

Swamishri's Mandir Visit