Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
     
 

  
 
 
 
Bharuch, 9 July 2011
     
 
 
 
       
  Shri Ghanshyam Maharaj   Shri Akshar-Purushottam Maharaj   Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev  
 
 
       
   Swamishri with Shri Harikrishna Maharaj  
 
 
       
  Swamishri with Shri Harikrishna Maharaj  
 
 
       
   Swamishri with Shri Harikrishna Maharaj   Swamishri engaged in darshan of Shri Nilkanth Varni abhishek murti  
 
 
       
  Swamishri performs abhishek   Swamishri engaged in darshan of Shri Nilkanth Varni abhishek murti   Swamishri blesses the devotees  
 
 
       
  Swamishri engaged in Thakorji's darshan   Swamishri engaged in darshan of Guru Parampara   
 
 
 
 
  Swamishri blesses the devotees  
   
 
    PreviousNext