M a j o r   N e w s   o f    B A P S
M a y  -   2 0 1 0
 
Mandir Murti-Pratishtha Mahotsav, Limbdi, India
Regional Leadership Seminar 2010 "kariye raji Ghanshyam, USA & Canada
BAPS Sadhus in Melbourne, Australia
BAPS Sadhus in Melbourne, Australia
 
 
24 May to 1 June 2010
Kishores-Kishoris Participate in Vedic Mahapuja Ceremony, Nairobi, Kenya
Satsang Shibir: Chaar Vaat Jivanu Jivan, Brisbane, Australia
Aksharbrahman Gunatitanand Swami Janmasthan mandir mahotsav, Bhadra, India
BAPS Satsang Shibir, “Chaar Vaat Jivanu Jivan” Christchurch, New Zealand
Swamishri Performs Pujan of First Pillar BAPS Swaminarayan Mandir, Jamnagar, India
Regional Satsang Shibirs, Auckland & wellington, New Zealand
Yuvak-Yuvati Shibir “Sanskruti – Values and Traditions”, Auckland, New Zealand| Home | News | Past News | Africa | Far East | India | UK | USA |