17 & 18 February 2011
 
 
 
 
 
 
Shri Ghanshyam Maharaj adorned in flowers   Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahman Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami   Shri Harikrishna Maharaj and Shri Lakshmi-Narayan Dev   Devotees engaged in darshan of Swamishri
 
 
 
 
A skit presentation by youths in front of Swamishri   Swamishri engaged in darshan of Shri Guru Parampara   Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees   Swamishri in a divine, jovial mood
 
 
 
 
Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees   Swamishri in a divine, jovial mood
 
Swamishri blesses Bob Kaplan, MP, Canada