19 & 20 February 2011
 
 
 
 
 
 
Shri Ghanshyam Maharaj   Swamishri engaged in darshan of Thakorji   Shri Harikrishna Maharaj and Shri Lakshmi-Narayan Dev   Shri Harikrishna Maharaj
 
 
 
 
A skit presentation by youths in front of Swamishri   Swamishri's divine gestures   Swamishri blesses students of Swaminarayan Vidyamandir, Raisan
 
 
 
 
Swamishri performs his morning puja   Shri Ghanshyam Maharaj adorned as Shri Nilkanth Varni   Shri Harikrishna Maharaj
 
 
 
 
A skit presentation by youths in front of Swamishri   Swamishri engaged in darshan of Shri Nilkanth Varni   Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees