5 March 2011
 
 
 
 
 
 
Shri Ghanshyam Maharaj   Shri Harikrishna Maharaj   A skit presentation before Swamishri   Swamishri in a divine mood
 
 
 
 
Sadhus honor Swamishri with a garland   Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees
 
 
 
 
Swamishri in a divine, jovial mood