North American Bal-Kishore Karyakar Convention 2009
Atlanta, GA
January 8 -10, 2009