6 February 2011
 
 
 
 
 
 
Bhagwan Swaminarayan, Aksharbrahman Gunatitanand Swami and Shri Gopalanand Swami   Shri Ghanshyam Maharaj   Swamishri in divine, jovial mood   Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees
 
 
 
 
Swamishri bids Jai Swaminarayan to sadhus   Swamishri in divine, jovial mood   Swamishri bids Jai Swaminarayan to devotees
 
 
 
   
    Swamishri bids Jai Swaminarayan to sadhus   Swamishri engaged in darshan of Shri Nilkanth Varni abhishek murti