Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
 
Slide show
 
 
| Gandhinagar: 1 - 2 | Bochasan: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 |
  
 
 
Gandhinagar Page-1, 17 to 25 November 2006
 
 
 
 
  Shri Swaminarayan Mandir, Gandhinagar   Swamishri engaged in Thakorji's darshan   Shri Akshar Purushottam Maharaj  
  Shri Swaminarayan Mandir, Gandhinagar   Swamishri engaged in Thakorji's darshan   Shri Akshar Purushottam Maharaj  
 
 
  Swamishri's morning puja   Swamishri's morning puja   Swamishri hails jai of Bhagwan Swaminarayan  
  Swamishri's morning puja   Swamishri hails jai of Bhagwan Swaminarayan  
 
 
  Devotees during the assembly   Swamishri arrives in the evening satsang assembly   Devotees during the assembly  
  Devotees during the assembly   Swamishri arrives in the evening satsang assembly   Devotees during the assembly  
 
 
  Swamishri in happy, divine mood   Swamishri in happy, divine mood   Swamishri in happy, divine mood  
  Swamishri in happy, divine mood  
 
 
  Swamishri in happy, divine mood   Swamishri in happy, divine mood   Swamishri in happy, divine mood  
  Swamishri in happy, divine mood  
 
 
 
Next