Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
Photo Gallery
Khambhat, 18 to 19 January 2000

Bochasan - Kaanisa - Khambhat - Undel - Mahelav - Dabhan - Samarkha - Fulnagar (Saiyadpura) - Boriavi - Bedva - Chikhodara - Vidyanagar - Sarsa - Khambholaj - Lingada - Navakhal - Bamangam - Manjalpur - Siyabaug - Vadi - Atladra

Shree Swaminarayan Mandir Swamishri performing arti at Shree Swaminarayan Mandir  Swamishri blessing an assembly
Shree Swaminarayan Mandir   Swamishri performing arti at Shree Swaminarayan Mandir   Swamishri blessing an assembly
 Swamishri  blessing an assembly Swamishri stands on a stone to have darshan of Neelkanthvarni's visit to the ashram (no longer existing) of Haridas bawa.  Swamishri stands on a stone to have darshan of Neelkanthvarni's visit to the ashram (no longer existing) of Haridas bawa. 
Swamishri blessing an assembly   Swamishri stands on a stone to have darshan of Neelkanth Varni's visit to the ashram (no longer existing) of Haridas bawa.

© 1999, Bochasanwasi Shree Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, Swaminarayan Aksharpith