Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
Photo Gallery
Surendranagar Bhuj: 1 - 2 - 3 - 4 Talvana Gunatitpur Kukma Narayannagar
Halvad Mandvi: 1 - 2 Khakhar Yoginagar Bhuj Page-5 Shrijinagar
Gandhidham Koday Khavda Anjar Sukhpur Gadhshisha
Bhuj Page-5, 16 October 2002
Swamishri visits for darshan at the Shri Swaminarayan Mandir run by the Maninagar Sanstha Swamishri engaged in darshan of Shri Nar Narayan Dev Mandir built by Shriji Maharaj Swamishri engaged in darshan of Shri Nar Narayan Dev Mandir built by Shriji Maharaj
Swamishri visits for darshan at the Shri Swaminarayan Mandir run by the Maninagar Sanstha   Swamishri engaged in darshan of Shri Nar Narayan Dev Mandir built by Shriji Maharaj
Swamishri meets and pays respects to the resident sadhus at the Gurukul Swamishri meets and pays respects to the resident sadhus at the Gurukul Swamishri meets and pays respects to the resident sadhus at the Gurukul
 Swamishri meets and pays respects to the resident sadhus at the Gurukul
While waiting for the arti, Swamishri and others listen to one the resident sadhus narrating the divine lila of Shriji Maharaj While waiting for the arti, Swamishri and others listen to one the resident sadhus narrating the divine lila of Shriji Maharaj While waiting for the arti, Swamishri and others listen to one the resident sadhus narrating the divine lila of Shriji Maharaj
 While waiting for the arti, Swamishri and others listen to one the resident sadhus narrating the divine lila of Shriji Maharaj
Shri Ghanshyam Maharaj and Shri Radha Krishna Dev installed at the present site in the Gurukul Shri Harikrishna Maharaj and Shri Nar Narayan Dev Shri Ghanshyam Maharaj
Shri Ghanshyam Maharaj and Shri Radha Krishna Dev installed at the present site in the Gurukul   Shri Harikrishna Maharaj and Shri Nar Narayan Dev   Shri Ghanshyam Maharaj
Swamishri has darshan of and offers prostrations to the murtis Swamishri has darshan of and offers prostrations to the murtis Swamishri has darshan of and offers prostrations to the murtis
 Swamishri has darshan of and offers prostrations to the murtis
Next  Next   

© 2002, Bochasanwasi Shree Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, Swaminarayan Aksharpith