Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
Photo Gallery
Surendranagar Bhuj: 1 - 2 - 3 - 4 Talvana Gunatitpur Kukma Narayannagar
Halvad Mandvi: 1 - 2 Khakhar Yoginagar Bhuj Page-5 Shrijinagar
Gandhidham Koday Khavda Anjar Sukhpur Gadhshisha
Yoginagar, 13 October 2002
Murti Pratishtha
BAPS Swaminarayan Mandir, Yoginagar Swamishri performs the murti pratishtha of the murtis of Shri Akshar Purushottam Maharaj Swamishri performs the murti pratishtha of the murtis of Shri Akshar Purushottam Maharaj
BAPS Swaminarayan Mandir, Yoginagar    Swamishri performs the murti pratishtha of the murtis of Shri Akshar Purushottam Maharaj
The newly consecrated murtis Swamishri performs the murti pratishtha arti Devotees perform the murti pratishtha arti
The newly consecrated murtis   Swamishri performs the murti pratishtha arti   Devotees perform the murti pratishtha arti
Swamishri showers sanctified rice grains on the devotees Swamishri offers prostrations to the newly consecrated murtis Swamishri meets the invited sadhus and mahants
Swamishri showers sanctified rice grains on the devotees   Swamishri offers prostrations to the newly consecrated murtis   Swamishri meets the invited sadhus and mahants
Local devotees honor Swamishri Swamishri blesses a local balak Swamishri blesses the assembly
Local devotees honor Swamishri   Swamishri blesses a local balak   Swamishri blesses the assembly
Women devotees seated in the murti pratishtha ceremony Women devotees seated in the murti pratishtha ceremony Women devotees seated in the murti pratishtha ceremony
Women devotees seated in the murti pratishtha ceremony
The BAPS-reconstructed village of Yoginagar The BAPS-reconstructed village of Yoginagar
 The BAPS-reconstructed village of Yoginagar
Fact Sheet of Yoginagar
Next  Next   

© 2002, Bochasanwasi Shree Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, Swaminarayan Aksharpith