Search Contact Site Map Download News Vicharan Home What is Vicharan Past Vicharan Vicharan
Photo Gallery
Surendranagar Bhuj: 1 - 2 - 3 - 4 Talvana Gunatitpur Kukma Narayannagar
Halvad Mandvi: 1 - 2 Khakhar Yoginagar Bhuj Page-5 Shrijinagar
Gandhidham Koday Khavda Anjar Sukhpur Gadhshisha
Talvana, 11 October 2002
Swamishri visits Shri Bonter Jinalay for darshan
Swamishri visits Shri Bonter Jinalay for darshan
Next  Next   

© 2002, Bochasanwasi Shree Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, Swaminarayan Aksharpith